Tieto podmienky popisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky WEB amater, ktorá sa nachádza na adrese https://webamater.sk.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní WEB amater, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Zmluvné podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a všetky zmluvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osobu prihlásenú na tejto webovej lokalite a v súlade s podmienkami Spoločnosti. „Spoločnosť“, „My“, „My“, „Naše“ a „My“ označuje našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahuje na Klienta aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a zváženie platby potrebné na vykonanie procesu našej pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním služieb uvedených spoločnosťou, v súlade s a podlieha platnému právu sk.

 

Cookies

 

Používame cookies. Vstupom do WEB amater ste súhlasili s používaním cookies v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov WEB amater.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať podrobnosti o používateľovi pri každej návšteve. Naša webová stránka používa súbory cookie na umožnenie funkčnosti určitých oblastí s cieľom uľahčiť ľuďom návštevu našej webovej stránky. Niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

 

Licencia

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, WEB amater a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na WEB amater. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete k tomu pristupovať z WEB amater pre vašu osobnú potrebu s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

  • Zverejniť materiál z WEB amater
  • Predávajte, prenajímajte alebo licencujte materiál od WEB amater
  • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z WEB amater

Táto dohoda začína plynúť dňom jej uzavretia. Naše zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou  generátora zmluvných podmienok .

Časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. WEB amater nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory WEB amater, jej agentov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesie WEB amater zodpovednosť za Komentáre ani za akúkoľvek zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo vzhľadu Komentárov na tento web.

WEB amater si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť akékoľvek Komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

  • Máte právo uverejňovať Komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
  • Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany;
  • Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je zásahom do súkromia
  • Komentáre nebudú použité na získavanie alebo propagovanie obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít.

WEB amater týmto udeľujete nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete iných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

 

Hypertextové prepojenie na náš obsah

 

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

  • Vládne agentúry;
  • Vyhľadávače;
  • Spravodajské organizácie;
  • Distribútori online adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, akým hyperlinkujú na webové stránky iných kótovaných spoločností; a
  • Celosystémové akreditované podniky s výnimkou oslovovania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemusia obsahovať hypertextové odkazy na našu webovú stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné webové stránky, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

  • všeobecne známe spotrebiteľské a/alebo obchodné informačné zdroje;
  • stránky komunity dot.com;
  • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
  • distribútori online adresárov;
  • internetové portály;
  • účtovnícke, právnické a poradenské firmy; a
  • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) prepojenie by nás nespôsobilo nepriaznivo pre nás alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia u nás nemá žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu WEB amater; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu WEB amater. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku nasledovne:

  • Používaním nášho obchodného mena; alebo
  • Použitím jednotného vyhľadávača zdrojov, na ktorý sa odkazuje; alebo
  • Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, na ktorú je odkaz, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke prepájajúcej strany.

Bez licenčnej zmluvy na ochrannú známku nebude povolené žiadne použitie loga WEB amater ani iného umeleckého diela na prepojenie.

 

iFrames

 

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámce, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

 

Zodpovednosť za obsah

 

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali objaviť žiadne odkazy, ktoré by mohli byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán.

 

Výhrada práv

 

Vyhradzujeme si právo požiadať vás o odstránenie všetkých odkazov alebo akéhokoľvek konkrétneho odkazu na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a pravidlá ich prepojenia. Nepretržitým odkazovaním na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete sa riadiť týmito podmienkami prepojenia.

 

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

 

Ak na našej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Posúdime žiadosti o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní vám odpovedať alebo vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť; ani nesľubujeme, že zabezpečíme, aby webová lokalita zostala dostupná alebo že materiál na webovej lokalite bude aktuálny.

 

Vylúčenie zodpovednosti

 

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vylúčení zodpovednosti nebude:

 

  • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
  • obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie informácií;
  • obmedziť akékoľvek naše alebo vaše záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý príslušný zákon nepovoľuje; alebo
  • vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa platných zákonov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a inde v tomto vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) riadia všetky záväzky vyplývajúce z odmietnutia zodpovednosti, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na webovej stránke poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek charakteru.